Welkom bij van Veenen Creative Technical Solutions

Algemene Service- en garantievoorwaarden van van Veenen Creative Technical Solutions V2 12-12

 Artikel 1 – Algemeen

1. van Veenen Creative Technical Solutions is eigendom van G. J. van Veenen.

2. van Veenen Creative Technical Solutions houdt zich bezig met, en neemt opdrachten aan betreffende levering van elektronica, toebehoren en dienstverlening op dit gebied.

Artikel 2 – Definities

1. Service- en Garantievoorwaarden: dit document; hierna: S&G voorwaarden.

2. Bedrijfsnaam: van Veenen Creative Technical Solutions, van Veenen CTS.

3. Afnemer: natuurlijke persoon/rechtspersoon waarmee van Veenen CTS contact heeft over totstandkoming van een overeenkomst.

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen van Veenen CTS en afnemer tot stand komt, wijzigingen daarvan alsook uiteindelijke leveringen aan afnemer.

5. Producten: achteruitrijsets, camera’s,  computer-randapparatuur, elektronica, accessoires en aanverwante zaken; diensten als vooraf overeengekomen.

6. Schriftelijk: brief, elektronische post (E-mail).

7. Dienstverlening: de door of namens van Veenen CTS te verlenen diensten, waaronder service en garantie, zoals gespecificeerd in een overeenkomst.

8. Overmacht: omstandigheid waardoor van Veenen CTS verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van van Veenen CTS kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Voorbeelden hiervan: stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door van Veenen CTS of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van overheidsinstantie en telecommunicatiestoringen.

9. Consument: een natuurlijk persoon die een product afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

10. Professionele gebruiker: afnemer die het product gebruikt tijdens uitoefening van beroep of bedrijf, of die het product gebruikt op een professioneel te gebruiken voertuig.

10. Garantie: de door van Veenen CTS aan afnemer te verstrekken garantie onder de voorwaarden en condities van deze S&G voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze S&G voorwaarden gelden voor alle door van Veenen CTS geleverde diensten en producten.

2. Andere voorwaarden/bedingen van afnemer worden door van Veenen CTS van de hand gewezen.

3. Afspraken en voorwaarden welke van deze S&G voorwaarden afwijken gelden alleen als deze schriftelijk met van Veenen CTS zijn overeengekomen en bevestigd en laten voor het overige deze S&G voorwaarden in stand.

4. De algemene voorwaarden van van Veenen CTS maken een onverbrekelijk onderdeel uit van deze S&G voorwaarden.

5. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 4- Termijn & dekking

1. Van Veenen CTS verplicht zich gedurende de eerste twee jaar na datum aankoop van een product gebreken aan te herstellen en/of te doen herstellen. Deze garantie omvat uitsluitend reparatie (arbeidsloon) en onderdelen.

2. Gedurende de eerste 3 weken na aankoop neemt van Veenen CTS alle verzendkosten voor zijn rekening. Daarna zijn verzendkosten voor rekening van de afnemer.

3. van Veenen CTS is gerechtigd om de garantie niet of deels te doen gelden, zulks uitsluitend ter beoordeling van van Veenen CTS, als:

a. de afnemer zijn verplichtingen jegens van Veenen CTS met betrekking tot het geleverde product niet is nagekomen;

b. het gebrek niet binnen twee (2) weken na ontdekking door afnemer bij van Veenen CTS is gemeld;

4. In plaats van nakoming van haar garantieverplichting zoals hiervoor vermeld is van Veenen CTS gerechtigd om -uitsluitend ter beoordeling van van Veenen CTS- het geleverde product terug te nemen en afnemer de door hem betaalde koopprijs terug te betalen.

 

Artikel 5-  De Service-en Garantievoorwaarden

1. Aan deze S&G voorwaarden kunnen alleen rechten worden ontleend als het product op juiste wijze is geïnstalleerd volgens de geldende voorschriften/installatievoorschriften /gebruiksaanwijzing.

2. Reparaties aan het product mogen slechts verricht worden door, of in opdracht van van Veenen CTS. Indien er bij reparatie aan een product onderdelen worden vervangen, worden de vervangen onderdelen eigendom van van Veenen CTS.

 

Artikel 6-. Reparatie en eventuele vervanging van een product

Op alle reparaties -die buiten de garantie vallen wordt een garantie gegeven van 1 maand na datum van reparatie, mits er sprake is geweest van normaal gebruik van het product. Als na drie maal uitvoering van dezelfde reparatie aan hetzelfde product hetzelfde defect optreedt en er redelijkerwijs geen afdoende resultaat kan worden verwacht van een nieuwe reparatie, zal aan afnemer een ander of gelijksoortig product worden aangeboden tegen bijbetaling van een per product te bepalen geldsom. Deze geldsom is gelijk aan 20% van de prijs (incl. BTW) voor elk jaar dat verstreken is sinds de datum van aankoop van het product en wordt berekend over de meest recente versie van de door Van Veenen CTS  prijslijst (incl. BTW) van het vervangende product.

Artikel 7- Bijzondere bepalingen

1. Niet gratis worden gerepareerd of vervangen defecten, verlies en/of beschadiging van (onderdelen van) het product als gevolg van:

- het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zoals beschreven in de  gebruikshandleiding van het betreffende product;

- montage-en installatiefouten;

- reparaties of pogingen daartoe door anderen dan van Veenen CTS of door van Veenen CTS ingeschakelde derden;

- nalatig handelen door afnemer of derden;

- sterke verontreiniging, verkeerd onderhoud of niet uitgevoerd regulier onderhoud;

- een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is.

2. Van gratis reparatie en/of vervanging zijn verder uitgesloten:

- normale gebruiksslijtage, zoals onder andere krassen, schrammen en deuken;

- gebruikelijke slijtage van delen die vanwege hun aard of werking onderhevig zijn aan slijtage.

- gebreken die de werking of de waarde van het product niet of niet noemenswaardig beïnvloeden;

- glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen, verlichting en losse accessoires;

- kunststof- en / of rubberdelen en plakstrips.

- Accu's en/of batterijen

3. van Veenen CTS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste inbouwsituaties.

4. van Veenen CTS is niet aansprakelijk voor gevolgschades ontstaan door onjuiste/schadelijke handelingen aan andere eigendommen van afnemer.

Artikel 8- Algemene bepalingen

1. van Veenen CTS is niet aansprakelijk voor schade aan het product voor zover deze buiten de garantie valt.

2. van Veenen CTS is niet aansprakelijk voor gevolgschade die afnemer of een derde door de producten mocht lijden. Hieronder vallen ook winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van van Veenen CTS te allen tijde beperkt tot de door van Veenen CTS aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per product waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

4. Indien bepalingen van deze S&G voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.